Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 131 A MICROÎNTREPRINDERI

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 131 A MICROÎNTREPRINDERI

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest 

Ghid consultativ – 29.03.2023

Obiectiv
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă în cadrul microîntreprinderilor, inclusiv prin investiții productive

Tipul apelului
Competitiv cu depunere la termen

Bugetul alocat
19.306.216 euro

Beneficiari eligibili
Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în regiunea de Dezvoltare Nord Vest

Nu sunt eligibile întreprinderile mici, mijlocii, și mari

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal, a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare
 • Întreprinderea solicitantă este înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal nu se află în dificultate/faliment/insolvență
 • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe, municipii), pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

Ajutorul financiar nerambursabil

Ajutor de minimis – maxim 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului
Minim 20.000 euro și maxim 200.000 euro/întreprindere unică, în limita plafonului de minimis de 200.000 euro

Solicitantul suportă din surse proprii cofinanțarea de minim 10% prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului

 • Asigurarea unei contribuții suplimentare la cheltuielile eligibile, peste cei 10% mai sus menționați, va conduce la acordarea unui punctaj suplimentar

Tipologia investiției:

 • achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje inovative, precum și investiții în construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii,
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice nebrevetate,
 • valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării

Tipuri de activități eligibile

 1. Investiții în active corporale
 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică

Alte informații relevante

Este obligatorie creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.

Suplimentar, vor fi punctate alte obiective de mediu îndeplinite în cadrul proiectului depus:

 • Asigură tranziția către o economie circular
 • Asigura adaptarea la schimbările climatice.