Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027. PRNV/2023/111/1 PROIECTE DIN DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (CERCETARE) PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027. PRNV/2023/111/1 PROIECTE DIN DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (CERCETARE) PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Ghid final – 25.08.2023

Obiectiv specific

Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită

Dată deschidere apel: 16.10.2023 ora 10:00

Dată închidere apel: 13.04.2024 ora 10:00

Bugetul alocat

23.811.306 euro

Solicitanți eligibili sunt:

 • Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și care au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus sau parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus și întreprinderi mari.

Condiții minime de eligibilitate

 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3)
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va fi înregistrat în Regiunea Nord-Vest
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare
 • Capacitatea financiară a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul respectă condiția referitoare la numărul minim de angajați (cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică
 • Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului (Solicitantul va demonstra în cadrul etapei de contractare drepturile pentru spațiul destinat implementării proiectului)

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect – 500.000 euro – 3.000.000 euro

Rata de cofinanțare

În cadrul prezentului apel, activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor, conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabilă.

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor aplicabil:

A. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

  ACTIVITATECategoria de întreprindere
Rata de cofinanțare a solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile (%)
MareMijlocieMică/ microîntreprindere
Cercetare industrială50%40%30%
Dezvoltare experimentală75%65%55%
Realizare de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare50%40%30%

B. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cuantumul cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor (art. 28) prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de minimum 50% pentru următoarele costuri eligibile:

 • costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;
 • costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
 • costurile pentru serviciile de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Dezvoltarea structurilor CDI în cadrul întreprinderilor și valorificarea rezultatelor în piață (proiecte CDI & transfer în piață). Apelul derulat în baza acestui ghid vizează finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare și inovare depuse de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari.

Acțiunile sprijinite sunt:

 1. Activități de CDI, inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate de cercetare de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari;
 2. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate, derulate de IMM-uri, sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, având ca scop punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);
 3. Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, care să deservească valorificării rezultatelor din activitățile de CDI de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, pe activități de CDI precum și sprijinirea decontării costurilor de amortizare a clădirilor dedicate activităților CDI, corespunzătoare duratei proiectului.

IMPORTANT!

Proiectele care conform alocării automate/autoevaluării punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelentă de 70 de puncte, vor fi evaluate în funcție de ordinea de depunere și vor fi propuse spre contractare, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, cu condiția menținerii punctajului și în urma evaluării tehnico-financiare.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face prin prioritizarea proiectelor depuse în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii, în ordinea de mai jos:

 • Ponderea valorii echipamentelor pentru cercetare și inovare din valoarea totală a proiectului (subcriteriu);
 • Numărul cercetătorilor care urmează să lucreze în entitatea sprijinită (ENI – echivalent cu normă întreagă) (subcriteriu);
 • Proiectul asigură îndeplinirea criteriului cost-eficiență privind inovarea de produse și/sau servicii (subcriteriu);
 • În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj, departajarea proiectelor se va face ținând cont de ordinea depunerii acestora.