Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 131 B IMM

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 131 B IMM

 Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

 Ghid consultativ – 29.03.2023

Obiectiv
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investitii productive

Tipul apelului
Competitiv cu depunere la termen

Bugetul alocat
46.714.503,60 euro

Beneficiari eligibili
Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal nu se află în dificultate/insolvență/faliment
 • Solicitantul se angajează să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

 Ajutorul financiar nerambursabil

 • Ajutor de stat
 • Ajutor de minimis

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: minim 200.000 euro – maxim 1.500.000 euro
Procentul ajutorului financiar nerambursabil se acordă în funcție de categoria întreprinderii și județului de care solicitantul aparține, astfel:

Întreprinderi mijlocii

 • Bihor, Cluj – 50%
 • Bistrița, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj – 60%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

 • Bihor, Cluj – 60%
 • Bistrița, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj – 70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis de maxim 200.000 euro

 Tipologia investiției:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente
 • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
 • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării
 • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

Tipuri de activități eligibile

 1. Investiții în active corporale
 • lucrări de construcție, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 1. Investiții în active necorporale 
 • brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală (maxim 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului)

De reținut!

Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare este o condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).

De asemenea, reprezintă condiție de eligibilitate creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.