Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027. PRNV/2023/112/1 SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERI NOU ÎNFIINȚATE INOVATOARE

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027. PRNV/2023/112/1 SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERI NOU ÎNFIINȚATE INOVATOARE

Ghid publicat – 27.07.2023

Obiectiv specific

RSO1.1 – Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

RSO1.3 – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită

Dată deschidere apel: 07.09.2023 ora 10:00

Dată închidere apel: 07.03.2024 ora 10:00

Bugetul alocat

21.764.706,00 euro

Solicitanți eligibili sunt:

Societățile constituite până la data depunerii cererii de finanțare în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile și care vor avea înregistrat sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

Condiții minime de eligibilitate:

Societatea trebuie să fie considerată nou-înființată și să fie inovatoare

Pentru demonstrarea caracterului de întreprindere nou-înființată entitatea juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • nu a preluat activitatea altei întreprinderi;
 • nu a realizat vreo repartizare sau distribuire de profit;
 • nu s-a format printr-o fuziune;
 • nu a fost înregistrată cu cel mult trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare, și cinci ani înainte de semnarea contractului de finanțare;
 • nu a fost și nu este cotată în lista oficială a unei burse de valori, cu excepția platformelor alternative de tranzacționare;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici la data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării IMM și Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (a se vedea mai jos)

Caracterului inovator al întreprinderii, este îndeplinit:

 • prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată (sau un expert în condițiile de excepție de mai jos), prin care se argumentează că solicitantul va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială

sau

 • în situația în care costurile aferente activităţii de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puţin 10 % din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului, respectiv în cursul unuia dintre cei trei ani care preced depunerea cererii de finanțare;

Domeniul de activitate al solicitantului

Solicitantul la finanțare nu are cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC).

Solicitantul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile.

Solicitantul trebuie să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare astfel încât să existe un istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior (situații financiare anuale depuse, inclusiv an parțial încheiat) la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și solicitantul să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul depunerii CF

Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (în dificultate, insolvență/faliment)

Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului

Locul de implementare a proiectului este situat:

 • în mediul urban din regiunea Nord Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii)
 • în mediul rural din regiunea Nord Vest

Solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) drepturi asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect – 200.001 euro – 1.500.000 euro

Rata de cofinanțare

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare acordate de 100% la valoarea eligibilă.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Dezvoltarea structurilor CDI în întreprinderi nou înființate inovatoare

 • Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);
 • Activități de inovare în întreprinderi nou înființate inovatoare, realizate individual de acestea și/sau prin servicii de inovare externalizate;
 • Adoptarea(Achiziția) tehnologiilor avansate și/sau construirea/modernizarea spațiilor proprii de CDI ale întreprinderilor nou înființate inovatoare, sprijinirea activităților de inovare (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);

Creșterea competitivității IMM-urilor

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic;

IMPORTANT!

Pragul de excelență pentru depunerea proiectelor în Etapa 1 este de minim 85 de puncte.

Departajare proiectelor cu același punctaj se va face prin prioritizarea proiectelor depuse în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii:

1.5. Relevanța proiectului

3. Experiența în dezvoltarea ideii de proiect a echipei solicitantului.