Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027131 D IMM TURISM ȘI SĂNĂTATE

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027131 D IMM TURISM ȘI SĂNĂTATE

 Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

 Ghid consultativ – 29.03.2023

Obiectiv
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Tipul apelului
Competitiv cu depunere la termen

Bugetul alocat
46.714.503,60 euro

Beneficiari eligibili
Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural, înregistrate în regiunea Nord Vest

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal nu se află în dificultate/faliment/insolvență
 • Locatia de implementare a proiectului este situata în mediul urban/rural din regiunea Nord Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe, municipii) 
 • Creșterea cifrei de afaceri și crearea a minim 1 loc de muncă prin proiect

Ajutorul financiar nerambursabil

 • Ajutor de stat
 • Ajutor de minimis

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: minim 200.000 euro și maxim 1.500.000 euro
Procentul ajutorului financiar nerambursabil se acordă în funcție de categoria întreprinderii și județului de care solicitantul aparține, astfel:

Întreprinderi mijlocii

 • Bihor, Cluj – 50%
 • Bistrița, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj – 60%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

 • Bihor, Cluj – 60%
 • Bistrița, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj – 70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis de maxim 200.000 euro/întreprindere unică

Investiții eligibile:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare

Tipuri de activități eligibile

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente
 • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

De reținut!

Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate este o condiție de eligibilitate.

Investiţia trebuie menţinută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la realizarea plății finale.

Vor fi punctate suplimentar alte obiective de mediu îndeplinite în cadrul proiectului depus:

 • asigură tranziția către o economie circulară
 • asigură adaptarea la schimbările climatice

Nu sunt eligibile dotările pentru spații de odihnă, spații de luat masa și spații administrative.