Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU. INTERVENȚIA 1.4.1. INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM-URI

PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU. INTERVENȚIA 1.4.1. INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM-URI

Ghid final – 29.08.2023

Obiectiv

OS 1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

OS 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunea 1.4 Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită

Dată deschidere apel: 12.10.2023 ora 12:00

Dată închidere apel: 12.12.2023 ora 12:00

Bugetul alocat

81.016.706 euro

Beneficiari eligibili

Solicitantul este societate înregistrată, cel mai devreme până la momentul plății ajutorului în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii.

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în localități din Regiunea Centru, România, astfel:

 • în cazul întreprinderilor mici și mijlocii – în mediul urban sau rural
 • în cazul microîntreprinderilor -în mediul urban

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019
 • a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

sau

 • b) Solicitantul are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul, precum și reprezentanții legali ai acestuia, care își exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos începând cu data depuneri cererii de finanțare:
  • în stare de faliment/ insolvență
  • este subiectul unui ordin de recuperare
  • este în dificultate
  • etc.
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
  • Pentru investițiile care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi asupra imobilului (teren și clădire): drept de proprietate privată; drept de concesiune asupra unui bun aparținând proprietății publice; drept de superficie asupra terenului pe care urmează a se edifica o construcție obiect al proiectului.
 • Pentru investițiile care nu includ lucrări de construcție ce sunt supuse autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi asupra imobilului (teren și clădire): drept de proprietate privată; drept de concesiune; drept de superficie asupra terenului pe care este edificată o construcție; drept de uzufruct; drept de folosință rezultat dintr-un contract de împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune.
 • Solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/20217
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura
  • contribuția proprie de cel puţin 25% din costurile eligibile
  • finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii
  • cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

250.000 euro – 1.500.000 euro

Procentul de finanțare

 Intensitatea maximă a ajutorului de stat (%)
TIP IMMAlbaBrașovCovasnaHarghitaMureșSibiu
Micro / Mică706060607060
Mijlocie605050506050

Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.

Investiții eligibile

Sunt sprijinite proiecte care realizează o investiție inițială în Regiunea Centru, prin:

 • Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii
 • Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție, precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansa-te, etc;
 • Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;
 • Adoptarea și utilizarea de tehnici avansate de producție

În cadrul investiției inițiale și în legătură directă cu aceasta, se pot finanța activități destinate susținerii proceselor de producție ecologice și utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri.

IMPORTANT!

Pentru obținerea de punctaj, proiectul implică investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor (criteriu digitalizat) în proporție de 25% sau mai mult.

Caracterul inovativ al investiției propuse este asigurat prin inovație/ diversificare de produs/serviciu și proces.

Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului – peste 5 noi angajați – pentru obținerea punctajului maxim.

PR Centru finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 3 la Ghidul solicitantului și numai dacă solicitantul activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.