Treci la conținutul principal

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Ghid consultativ – 27.04.2023

Obiectiv principal
Sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Tipul apelului
Competitiv cu termen limită de depunere

Alocarea financiară
Alocare orientativă (euro)

Gorj – 69,028,810 EUR
Hunedoara – 67,552,973 EUR
Dolj – 51,024,614 EUR
Galați – 31,596,670 EUR
Prahova – 39,022,805 EUR
Mureș – 31,324,062 EUR

Beneficiari eligibili 

 • Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii.
 • IMM-uri înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și care nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior (2022).
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022).
 • Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Ajutorul financiar nerambursabil

Finanțarea se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, ce constituie ajutor de stat regional și de minimis

 • Finanțare nerambursabilă minimă: 2.000.000 EUR
 • Finanțare nerambursabilă maximă: 5.000.000 EUR

Intensitatea maximă a ajutorului acordat

ApelAjutor regional
Întreprinderi mici
Ajutor regional
Întreprinderi mijlocii
Ajutor de minimis
PTJ/1.1/A GJ75%75%90%
PTJ/2.1/A HD70%60%90%
PTJ/3.1/A DJ75%75%90%
PTJ/4.1/A GL75%75%90%
PTJ/5.1/A PH75%75%90%
PTJ/6.1/A MS70%60%90%

Criterii de eligibilitate

 • Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel. Zona vizată de apel reprezintă teritoriul administrativ al județelor Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.
 • Domeniul vizat de investiție trebuie să se regăsească în Anexa “Lista domeniilor de activitate eligibile” la Ghidul solicitantului.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. Prin excepție, în situația unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar.
 • Investiția trebuie să contribuie la realizarea unei tranziții juste prin crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile din punct de vedere al mediului, în special pentru persoanele afectate de procesul de tranziție la neutralitatea climatică la nivelul teritoriului, precum și pentru cele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.
 • Persoanele vizate pot fi direct afectate de procesul de tranziție prin pierderea locului de muncă sau pot fi indirect afectate de tranziție din cauza competențelor neadecvate sau insuficient adecvate cererii. În acest sens, beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție.
  • Locurile de muncă nou create trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției în zona vizată de apel.
  • În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate se va stabili numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat.
 • Proiectul prevede măsuri în conformitate cu cerințele privind protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile.
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului şi finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.

Tipuri de investiții eligibile

Investiții inițiale:

 1. crearea unei unități noi
 2. extinderea capacității unei unități existente
 3. diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

a) Investiții în active corporale

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare

b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

De reținut!

 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.
 • Nu sunt eligibile investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active.
 • Se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii.
 • Se va pierde punctaj dacă localizarea sediului social al solicitantului nu se află în zona vizată de apel.