Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN IMM-URI
APELUL DE PROIECTE: PR SV/IMM1/1/1.3-1.4/2023

Ghid în consultare publică – 20.03.2023

Obiective
Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)
Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)

Tipul apelului
Competitiv cu depunere la termen

Bugetul alocat
79.468.235 euro

Beneficiari eligibili
Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii), cu sediul social înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia în mediul urban/rural cel târziu la 1 ianuarie 2022

Nu sunt eligibile:
Microîntreprinderile și întreprinderile mari
Nu sunt eligibile întreprinderile care nu au sediul social în regiunea Sud-Vest Oltenia sau care implementează investiția în afara regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Ajutorul financiar nerambursabil
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.500.00 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific)

Procentul de finanțare
În funcție de categoria întreprinderii, contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional

 • Întreprinderi mijlocii – 70%
 • Întreprinderi mici – 75%

În cadrul acestui apel, anumite cheltuieli sunt finanțabile prin ajutor de minimis în procent de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro. Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției

Condiții minime de eligibilitate

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a obținut profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate/faliment
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

Tipologia investiției:

 • Ajutorul de stat regional se acordă pentru o investiție inițială (crearea unei unități noi sau extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități)
 • Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii
 • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • Activități specifice procesului de internaționalizare și acces la piețele internaționale
 • Activități de implementare și certificare a sistemelor de management a calității, calității mediului sau sănătății, management organizațional
 • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului și în limita a 20% din valoarea activelor corporale 

Alte informații relevante

Sediul social va fi menținut pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

Vor fi punctate suplimentar proiectele care:

 • prezintă un raport cât mai mare între cifra de afaceri înregistrată la finalul anului anterior depunerii cererii de finanțare și valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate
 • propun acțiuni legate de modelarea afacerii precum și cunoașterea piețelor unor terțe țări și adaptarea produselor/serviciilor pentru anumite piețe
 • prevăd acțiuni de dezvoltare de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

Este obligatorie achiziționarea de instalații/echipamente specifice, în scopul obținerii unei economii de energie, de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiții din această categorie.

La depunerea proiectului, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară).