Treci la conținutul principal

PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL FEMEILOR MANAGER DIN SECTORUL IMM

PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL FEMEILOR MANAGER DIN SECTORUL IMM

Obiectivul Programului

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora.

Buget alocat

Bugetul estimat pentru perioada 2024 – 2027 este de 800.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2024, este de 200.000.000 lei. Prin implementarea Programului în perioada 2024-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 4.000 de beneficiari, din care 1.000 în anul 2024.

Valoarea alocației financiare nerambursabile

Alocația Financiară Nerambursabilă (AFN) este de maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Solicitanți eligibili

Pot beneficia de prevederile Programuluisocietățile: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere
 • au capital social integral privat
 • persoanele care au calitatea de asociați / acționari în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul emiterii acordului de plată de către ATIMMT
 • cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii aplicante sunt deținute de femei
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate
 • nu au depășit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere  operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității

Activitați excluse de la finanțare                                

 Nu beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:

 • activități de pescuit și acvacultură , activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură
 • activități legate de producția primară a produselor agricole
 • activități legate de producția primară de produse pescărești și de acvacultură
 • activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope
 • producție sau comercializare de produse energetice, activități de leasing
 • activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre

Categorii de cheltuieli eligibile

 • echipamente tehnologice: mijloacele fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, inclusiv echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, sisteme portabile, telefoane smart, tablete; exceptie fac jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale
 • achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G
 • achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț
 • site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, licențe necesare desfășurării activității
 • consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului.