Treci la conținutul principal

PROGRAMUL ELECTRIC UP 2024

PROGRAMUL ELECTRIC UP 2024

Program de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Ghid consultativ – 12 Martie 2024

Obiectiv

Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 150 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, precum și dezvoltarea gradului de utitlizare a energiei din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Bugetul alocat

Suma necesară implementării programului ELECTRIC UP, este de minimum 450 milioane lei și maximum 596 milioane lei, în cel de-al doilea ciclu de finanțare.

Solicitanți eligibili

 • IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii)
 • Operatori economici care activează în domeniul HORECA și care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație,
  5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Criterii minime de eligibilitate

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici care activează în domeniul HORECA, care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid și schema de minimis dintre care se enunță:

 • în cazul operatorilor economici persoane juridice care activează în domeniul HORECA și desfășoară activități sub codurile CAEN menționate la secțiunea Beneficiari eligibili
 • întocmeste și prezintă o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz; analiza energetică va fi elaborată de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME;
 • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; cerință îndeplinită prin completarea și asumarea prin semnatură a formularului de depunere;
 • se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice, sistemul de stocare a energiei produse, stația/stațiile de reîncărcare și sistemul electric alternativ de încălzire/răcire, dacă s-a optat pentru instalarea acestuia, prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare; cerință îndeplinită prin prezentarea și asumarea prin semnătură a declarației pe proprie răspundere privind implicarea instalatorului ales în cadrul proiectului;
 • au calitatea de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul;

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Prin programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis în procent de 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 150.000 euro/beneficiar, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

Tipuri de investiții eligibile

Proiectul de investiții este integrat, și conține:

 • sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 -150 kWp,
 • sistem de stocare minim 30% din energia produsă de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh),
 • cel puțin o stație de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in de minimum 22 kW (2×11 kW),
 • opțional, sistem electric alternativ de încălzire/răcire;

Proiectul trebuie dimensionat în funcție de necesitățile operatorului economic, iar echipamentele care fac obiectul finanțării vor îndeplini caracteristicile tehnico-economice astfel încât să răspundă în termeni optimi indicatorilor programului de finanțare.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 1. cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;
 2. cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
 3. cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 4. cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 5. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
 6. cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
 7. cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
 8. este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din program.

IMPORTANT!

Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 150 kWp; Sistemele de panouri fotovoltaice cu putere instalată cuprinsă între 150 kWp-200 kWp (inclusiv) sunt eligibile în cadrul programului, dar finanțarea acordată prin program este doar pentru putere instalată de maxim 150 kWp (inclusiv).

Se acordă punctaj maxim pentru îndeplinirea următoarelor:

 • instalarea unui sistem PV cu putere totala egala cu 200 kWp
 • instalarea unui sistem de stocare a energiei cu o capacitate de stocare de minim 50% din capacitatea sistemului de producere PV – kWh
 • stația de reîncărcare este amplasată pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, pentru o putere instalata mai mare de 22 kW
 • instalarea unui sistem electric alternativ de incalzire /racire care utilizeaza pompe de caldura.