Treci la conținutul principal

PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027. INTERVENȚIA DR-20 – INVESTIIŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIIC

PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027. INTERVENȚIA DR-20 – INVESTIIŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIIC

Ghid consultativ – 01.08.2023

Dată estimativă lansare: 15 Octombrie – 30 Noiembrie 2023

Obiectiv

Sprijinul acordat prin INTERVENȚIA DR-20 – INVESTIȚII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC va contribui la:

Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor zootehnice prin creşterea efectivelor de animale și prin diversificarea speciilor;

Restructurarea și modernizarea exploatațiilor zootehnice, îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor și accesul la tehnologiile digitale;

Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, bioeconomia circulară și reducerea emisiilor de GES;

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei.

Se va lansa un singur apel pe perioada de programare 2023-2029. Proiectele se vor depune în baza pragului de calitate lunar.

Bugetul alocat

224.610.728 euro

Beneficiari eligibili

Fermieri, cooperative agricole și societățile cooperative, grupuri și organizații de producători

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA/ANZ (după caz), anterior depunerii Cererii de Finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție
  • În cazul unei investiții noi, solicitantul va trebui să facă dovada ca este înregistrat în sistemul unic APIA, cu cod de înregistrare a exploatației, indiferent daca deține sau nu teren în explotație. Calculul dimensiunii exploatației se va realiza în baza previziunilor.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000€ SO
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției (la momentul contractării)
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative) – condiția de eligibilitate se verifica la momentul depunerii cererii de finanțare și la momentul depunerii ultimei tranșe de plată;

Valoarea ajutorului public nerambursabil

 • Valoarea maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect

Procentul de finanțare – maxim 65% din costurile eligibile

Investiții eligibile

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, a unităților de condiționare și/sau depozitare
 • Achiziția de echipamente și utilaje agricole
 • Investiții în energie regenerabilă (min. 10% din valoarea eligibilă a proiectului)
 • Investiții necorporale
 • Etc.

Specii eligibile

În cadrul acestei sesiuni vor beneficia de alocare distinctă:

1. Sectorul bovine (inclusiv bubaline)

2. Sectorul suine

3. Sectorul ovine-caprine

4. Păsări de curte (exceptând modernizarea exploatațiilor existente privind creșterea găinilor ouătoare) și alte animale de fermă, inclusiv albinele

5. Găini ouătoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere

IMPORTANT!

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Pentru a fi punctat proiectul propus de solicitantul forma asociativă, nici un membru al acesteia nu trebuie să dețină la momentul depunerii cererii de finanțare o exploatație cu o dimensiune economică (SO) mai mare de 30% din SO-ul cumulat al tuturor dimensiunilor economice ale exploatațiilor membrilor respectivei forme asociative.

În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei utilizate pentru culturile furajere se va verifica la momentul depunerii cererii de finanțare Avizele emise de ANAR, ANIF, OUAI, după caz.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și/sau Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

Tipurile de cheltuieli neeligibile specifice:

 • Achiziția de terenuri și clădiri
 • Achiziția de animale
 • Construcția și modernizarea locuinței
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole
 • Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA
 • Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect
 • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare etc.

Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii-montaj si maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi.

Perioada de monitorizare: 5 ani de la data ultimei plăți.