Treci la conținutul principal

FONDUL PENTRU MODERNIZARE. SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM

FONDUL PENTRU MODERNIZARE. SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM

Ghid final – 5 Aprilie 2024

Obiectivul general

Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, pentru autoconsum, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC și FM – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Bugetul alocat

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 415.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, fiind defalcat astfel:

Acțiuni:

Realizarea capacităţilor noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro – 415.000.000

Pentru energie eoliană – 30.000.000

Pentru energie solară (sub 5 MW, inclusiv) – 216.000.000

Pentru energie solară (peste 5 MW) – 144.000.000

Pentru energie hidro – 25.000.000

Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:

 • Energie eoliană: 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile
 • Energie solară:
 • 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
 • 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW
 • Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

Rata de finanţare – 100% din cheltuielile eligibile, având o valoare de maxim 20.000.000 euro / întreprindere

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte: 25.04.2024 – 25.07.2024

Solicitanţi eligibili

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

 • Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislaţia națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine și înregistrat la ONRC în România, la data depunerii cererii de finanțare până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat
 • Solicitantul îşi desfăşoară activitatea într-un sector eligibil. Nu sunt eligibili solicitanții care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și cei care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare următoarele coduri CAEN: cod CAEN 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; cod CAEN 10 – Industria alimentară; cod CAEN 11 – Fabricarea băuturilor.
 • Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare (inclusiv întreprinderi nou-înființate)/regii autonome.
 • Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile: incapacitate de plată/este în stare de insolvenţă; stare de faliment, lichidare, etc.
 • Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului, inclusiv pentru instalația de stocare, dacă este cazul.

Activităţi finanţabile

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Categorii cheltuieli eligibile (exemple):

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
 • Cheltuieli pentru construcții și instalații
 • Cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
 • Cheltuieli cu dotările
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Important!

Procentul de energie electrică utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este de minimum 70%.

Implementarea proiectului poate începe după depunerea cererii de finanțare.